Warunki Ogólne

1. Uwagi wstępne

1.1 Zakres
www.muscle-heroes.com to oferta internetowa dla następujących produktów: Muscle Heroes, w którym prywatny użytkownik końcowy (zwany dalej „użytkownikiem“) jest wspierana podczas treningu przez program fitness wraz z poradami żywieniowymi.

Wykonawcą posiadającą całkowitą odpowiedzialność jest

778mobile GmbH
HRB (Niemiecki Rejestr Handlowy) 79227 // NIP: DE303966009
Mei Li-BERLIT, dyr. zarządzający
Am Wehrhahn 50
DE-40211 Düsseldorf - Niemcy
(zwanej dalej „dostawca“)

Poniższe ogólne warunki (OW) są wiążące dla jakiejkolwiek formy współpracy między dostawcą i użytkownikami usługi online www.muscle-heroes.com.

1.2 Ogólne warunki użytkowników lub warunki odbiegające od niniejszych warunków użytkowania nie mają ważności.

1.3 Należy również zauważyć, że jeżeli usługi online są dostarczane przez naszych partnerów, wiążące są ich Ogólne Warunki Użytkowania.

2. Treści, Zawarcie Umowy

2.1 Ogólne
Muscle Heroes to program sportowy i żywieniowy (dalej zwany „produktem“ lub „programem“), składający się z treści związanych ze sportem, odżywianiem i motywacyjnych, które znajdują się na stronie www.muscle-heroes.com (dalej zwanej „platformą“). Udział w programie jest bezpłatny. Użytkownicy mogą ewentualnie zamówić płatne usługi dodatkowe.

2.2 Darmowe Treści
Rejestracja na platformie jest bezpłatna. Użytkownicy mogą uczestniczyć w programie szkoleniowym nie ponosząc żadnych kosztów. Nie istnieje zobowiązanie do zakupu płatnych treści. Program może być używany bez konieczności zakupu usług dodatkowych. W darmowej wersji dostępne są następujące usługi:

 • udział w społeczności; tutaj użytkownicy mogą znaleźć przyjaciół i poprzez interakcję dzięki wpisom publicznym lub prywatnym wiadomościom o ich treningu oraz wymianie doświadczeń motywują się nawzajem.
 • Dostęp do podstawowych ćwiczeń
 • Dostęp do podstawowych treningów

W tym celu użytkownik musi zarejestrować się na stronie głównej www.muscle-heroes.com . Ponadto można zamówić darmowy newsletter i program rekomendacji e-mail. Użytkownik może to sobie ustawić w ustawieniach profilu pod punktem menu [e-mail] poprzez kliknięcie w przycisk abonuj życzony newsletter. Dostarczanie newslettera można przerwać w dowolnym momencie poprzez ustawienia menu lub link na końcu każdego biuletynu.

2.3 Płatne treści
Dodatkowo do bezpłatnego programu dostawca oferuje różne programy płatne. Użytkownik ma prawo taki zamówić aby jego/jej doświadczenie treningowe było jeszcze bardziej skuteczne. Płatne treści mogą także zarezerwować użytkownicy jak opisano w punkcie 2.4.

Po pierwsze, użytkownik ma możliwość rezerwacji 3-miesięcznego wstępnego programu treningowego . Po zakończeniu wstępnego programu, użytkownik może selektywnie dokupić 6-ścio lub 12-sto miesięcznego programu kontynuacyjnego.
Program składa się z planu treningowego i zawartości w formie e-maili, dokumentów PDF, strumieniowych transmisji wideo i narzędzia online.

Płatne programy zapewniają dostęp do następujących treści dodatkowych:

 • większej ilości ćwiczeń i treningów,
 • dostęp do przewodnika żywienia,
 • dostęp do „Coacha“, osobistego, zindywidualizowanego, tygodniowego planu treningowego
 • dostęp do statystyk

2.4 Zawarcie Umowy
Jeśli użytkownik chciałby kupić płatny program, może to uczynić za pomocą przycisku [ZAMÓW TWOJEGO COACHA TERAZ]. Następnie będzie on przekierowany do strony, na której użytkownik może wybrać metodę płatności. Przyciskiem [ZAPŁAĆ TERAZ], użytkownik składa ofertę zawarcia umowy dla wybranego treningu. Akceptacja przez dostawcę odbywa się poprzez wysłanie e-maila potwierdzającego. W ten sposób umowa zostanie zawarta.
Rejestrując się i podając odpowiednie konto bankowe lub niezbędne informacje o płatności, użytkownik przyznaje dostawcy autoryzację polecenia zapłaty. Wydając zezwolenie na pobranie pieniędzy, kwota pobierana jest z konta użytkownika W przypadku spowodowanego przez użytkownika obciążenia zwrotnego (np. z powodu braku pokrycia określonego konta), serwis obsługujący płatności za każde nieudane pobranie płatności nalicza opłaty w wysokości 6,50 EUR. Koszty wynikające ze spłaty obciążenia zwrotnego są przekazywane przez dostawcę kupującemu. Ponadto w przypadku zwłoki w płatnościach naliczają się opłaty za monit. Użytkownik ma prawo udowodnić, że nie doszło do żadnych lub doszło do znacznie mniejszych szkód. W tym przypadku, opłata jest zredukowana do udowodnionej kwoty. Roszczenie pozostaje zasadniczo otwarte.

Pobór opłaty odbywa się poprzez wybrany przez klienta sposób płatności, np. polecenie zapłaty lub płatność kartą kredytową.

3. Koszty, Okres Umowy, Rezygnacja

3.1 Za pośrednictwem platformy oferowane są następujące programy dodatkowe

 • 3-miesięczny program wstępny
 • 6-miesięczny program kontynuacyjny
 • 12-miesięczny program kontynuacyjny

Obecne ceny poszczególnych programów można znaleźć na stronie https://www.muscle-heroes.com/get-pro .

Wszystkie ceny nie zawierają podatku VAT.

3.2 Opłata za program wstępny umożliwia jedynie jednorazowy w nim udział. Po trzech miesiącach udział kończy się automatycznie. Nie będzie on odnawiał się samoistnie i nie ma konieczności rezygnacji.
Opłaty za programy kontynuacyjne będą należne w określonym cyklu. Udział w programach końcowych może być wypowiedziany w 14 dni po zakończeniu każdego cyklu. Jeśli nie dojdzie do wypowiedzenia, wówczas czas trwania umowy jest automatycznie przedłużany o dotychczasowy okresu umowy. Wypowiedzenia można dokonać drogą telefoniczną, dzwoniąc na numer 08005895405 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres info.de@ccsupport.biz . Obowiązuje data otrzymania wypowiedzenia.

3.3 Powyższe ustalenie nie ma wpływu na prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia z ważnego powodu. Ważny powód zachodzi w szczególności wtedy, gdy klient przy zawarciu umowy posługuje się fałszywymi danymi tożsamości lub narusza istotne zobowiązania umowy. Taki ważny powód zachodzi dla dostawcy w szczególności wtedy,

 • gdy użytkownik uporczywie narusza zobowiązania zapisane w pkt 5 i 6;
 • gdy karta kredytowa lub konto użytkownika nie może być obciążona/e lub użytkownicy z innych przyczyn mają zwłokę w opłatach należności opisanych w pkt 3.1; lub

gdy użytkownik poda fałszywe, niedokładne lub niekompletne informacje o sobie, lub dostawca ma powody, by sądzić, że takie nieprawdziwe lub niepełne informacje zostały podane, a użytkownik nie poprawi ich nawet po terminie.

4. Pouczenie o Odstąpieniu od Umowy

Prawo odstąpienia od umowy: Można odstąpić od umowy w ciągu dwóch tygodni bez podania przyczyny. Okres rezygnacji wynosi czternaście dni od daty zawarcia umowy. Aby zabezpieczyć okresu karencji wystarczające jest wysłanie odwołania. Aby skorzystać z prawa do rezygnacji z umowy, należy poinformować nas wyraźne (np. listownie, faksem lub e-mailem) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. W tym celu można skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, który nie jest jednak obowiązkowy.

Odwołanie należy przekazać: telefonicznie 08005895405 (0,14 EUR za minutę połączenia z telefonu stacjonarnego; maksymalnie 0,42 € za minutę z sieci komórkowych). Odstąpienie może być również przesłane pocztą elektroniczną na adres info.de@ccsupport.biz.

Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie płatności, jakie od Państwa otrzymaliśmy, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu wybrania innego sposobu dostawy niż oferowany przez nas) natychmiast i najpóźniej w przeciągu czternastu dni po wpłynięciu Państwa oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej umowy. Do zwrotu wpłat stosujemy ten sam sposób płatności, z którego skorzystaliście przy pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w żadnym przypadku nie zostaną naliczone żadne opłaty za ten zwrot.

Jeżeli wymagane było rozpoczęcie usługi w okresie odstąpienia, należy zapłacić nam odpowiednią kwotę w stosunku do czasu, która odpowiadała okresowi korzystania z usługi do czasu poinformowania nas o odstąpieniu od umowy w odniesieniu do niniejszej umowy, w stosunku do całkowitej kwoty przewidzianej równowartości usług objętych umową.

Wzór Formularza Odstąpienia

(Jeśli chcecie anulować umowę, wypełnijcie ten formularz i wyślijcie go z powrotem.)

 • na adres e-mail Muscle Heroes Service Center: info.de@ccsupport.biz
 • Niniejszym odstępuję (my) ja / my (*) od umowy zawartej przez(e) mnie/ nas (*) na zakup następujących produktów (*) / świadczenie następujących usług (*)
 • Zamówionych (*) / odebranych (*)
 • Imię(ona) i nazwisko/a / konsumenta (-ów)
 • Adres / konsumenta (-ów)
 • Podpis(y) / konsumenta (-ów) (tylko w wypadku pisemnego oświadczenia)
 • Data

___________

(*) Niepotrzebne skreślić.

5. Uprawnienia do Dostępu i Wymagania Wstępne

5.1 W celu uzyskania dostępu do zawartości Muscle Heroes konieczna jest rejestracja. Zarówno darmowy newsletter, jak i program płatny  wymaga uzyskania wyraźnej zgody użytkownika. Do uzyskania zgody używamy tzw. podwójnej metody opt-in, tzn. użytkownik musi zarejestrować się na stronie za pośrednictwem portalu rejestracyjnego Muscle Heroes. Następnie otrzyma email potwierdzający i musi zgodzić się wyraźnie na rejestrację poprzez kliknięcie w link zawarty w mailu potwierdzającym.

5.2 Uprawnienia dostępowe zarejestrowanego użytkownika są ograniczone tylko do niego/niej. Przekazywanie dostępu osobom trzecim jest niedozwolone. Użytkownik powinien w szczególności chronić swoje dane dostępowe i zabezpieczyć je przed osobami trzecimi.

5.3 Aby uzyskać dostęp do zawartości Muscle Heroes wymagana jest przeglądarka internetowa. Ze względu na ochronę danych i ich bezpieczeństwo dostawca wspiera obsługę tylko trzech najnowszych wersji najpopularniejszych przeglądarek internetowych, Użytkownikom starszej wersji programu zaleca się aktualizację do jego najnowszej wersji.

5.4 Oferta Muscle Heroes jest skierowana wyłącznie do klientów, którzy ukończyli 18 lat. Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera umowy w celach, głównie o cechach handlowych lub gdy są one niezależne od działalności zawodowej (§ 13 BGB). Użytkownicy, którzy chcą skorzystać z programu w celach handlowych lub komercyjnych są wykluczeni z uczestnictwa.

6. Obowiązki Użytkownika

6.1 Użytkownik w związku z użytkowaniem platformy

 • ma obowiązek zabezpieczyć jego dane przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich i nie ujawniać ich nieuprawnionym użytkownikom;
 • nie używać lub nie pozwalać na użycie platformy w nieodpowiedni sposób, w szczególności, nie publikować lub przekazywać żadnych niemoralnych lub nielagalnych tekstów.
 • nie podejmować prób, we własnym zakresie lub przez nieautoryzowane osoby trzecie , pobierania informacji lub danych z platformy będąc do tego nieuprawnionym, które nie są obsługiwane przez dostawcę lub włamywać się oraz hakować bądź pozwalać na wtargnięcie do baz danych lub danych sieci operatora;
 • nie załadowywać wirusów lub innych szkodliwych programów na platformę.
 • Zwolnić dostawcę ze wszystkich roszczeń osób trzecich, które zostaną wszczęte wobec niego z powodu bezprawnego używania platformy. Jeśli użytkownik zda sobie sprawę, że takie naruszenie miało miejsce, ma on/ona obowiązek natychmiast powiadomić dostawcę.
 • Dostawca jest uprawniony po terminowym pisemnym zawiadomieniu, w wypadku naruszenia przez użytkownika jednego z warunków określonych w zobowiązaniach lub obowiązkach zablokować dostęp do oprogramowania i jego danych. Dostęp zostanie przywrócony dopiero po trwałym wyeliminowaniu naruszenia obowiązku lub zobowiązania lub zapewnieniu iż nie ma ryzyka ponownego jego wystąpeniapoprzez wystawienie deklaracji zastrzeżenieakary umownej na rzecz dostawcy. Użytkownik nie może mieć w takim przypadku roszczeń do nie wykoniania usługi wobec dostawcy.

6.2 Użytkownik zobowiązuje się do zasięgnięcia porady lekaskiej lub medycznej o jego zdrowiu i kondycji fizycznej przed przystąpieniem do programu. To samo obowiązuje w przypadku stwierdzenia problemów zdrowotnych lub zmian zachodzących podczas uczestnictwa w programie. W wypadku stosowania przewodnika żywieniowego i przyjmowania innych pokarmów, użytkownik jest samodzielnie odpowiedzialny za doinformowanie się o składnikach proponowanej żywności i sprawdzenie ich na ewentualną obecność czynników alergizujących bądź powodujących innego typu nietolerancję.

6.3 Użytkownicy muszą, w szczególności w przypadku udziału we wspólnocie, zachowywać się wobec siebie w sposób miły i przyjazny, szanować opinię innych i nie tolerować żadnych treści szerzących nienawiść, podżeganie lub obrażających inne osoby lub grupy osób.

7. Zakres Użytkowania

7.1 Wszelkie prawa, w szczególności do własności intelektualnej oraz prawa do eksploatacji zamieszczonych wpisów, tekstów, zdjęć, filmów, itp. są własnością dostawcy w stosunku do użytkownika.

7.2 Użytkownik ma prawo do wykorzystać każdy wpis do celów prywatnych i załadować jego treść do pamięci komputera. Pobieranie i tymczasowe przechowywanie dokumentów PDF w celach prywatnych jest dozwolone. Użytkownik ma prawo do kopiowania stron internetowych lub dokumentów PDF tylko dla celów informacji prywatnej i osobistej. Dokumenty nie mogą być ujawniane osobom trzecim. Przechowywanie i archiwizacja filmów zamieszczonych online jest zabroniona.

7.3 Wszelkie inne użytkowanie (w tym, lecz nie ograniczając się do, reprodukcji w celach komercyjnych, w celu przeniesienia lub przetwarzania przez osoby trzecie dla celów własnych lub innych lub do powielania, tłumaczenia, adaptacji, aranżacji lub innych zmian) wymaga uprzedniej, pisemnej zgody dostawcy. Dodatkowe sposoby użycia można zakupić u dostawcy.

7.4 Użytkownik nie może usuwać informacji o prawach autorskich, znaków towarowych lub innych zastrzeżonych prawnie symboli z pobranych dokumentów. Jest on/a zobowiązany/a do zapewnienia uznania praw autorskich.

8. Odpowiedzialność

8.1 Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za zamiar lub rażące niedbalstwa. Poza tym, odpowiedzialność dostawcy jest wykluczona.

8.2 Powyższe ograniczenia nie mają zastosowania do urazów ciała, utraty życia lub zdrowia.

8.3 Dostawca próbuje zapewnić dostępność treści na platformie Muscle Heroes przez 24 godziny i 7 dni w tygodniu, ale nie jest do tego zobowiązany. Nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne awarie lub brak dostępności treści platformy.

8.4 Produkt nie zastępuje leczenia lub porady lekarskiej. Użytkownik jest świadomy, że treści nie są zindywidualizowane i ze względu na przedsatwienie ich wyłącznie w internecie nie mogą być dopasowane do poszczególnych użytkowników. Zwłaszcza jeśli chodzi o zdrowie i kondycję fizyczną poszczególnych użytkowników. Użytkownicy zobowiązani są skontaktować się z lekarzem lub zasięgnąc porady medycznej w celu określenia stanu zdrowia i sprawności fizycznej potrzebnej do udziału w programie Muscle Heroes. Program przeznaczony jest wyłącznie dla osób zdrowych. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za udział osób bez odpowiednich warunków fizycznych i zdrowia.

8.5 Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje i skutki, które wynikają z niewłaściwego lub nielegalnego korzystania z serwisu lub powstałych, przez to, że inne zobowiązania umowne użytkownika (włącznie z, ale nie ograniczając się do obowiązku zachowania poufności hasła) nie zostały dotrzymane. Użytkownik zwalnia dostawcę od jakichkolwiek roszczeń lub roszczeń osób trzecich na pierwsze żądanie, które spowodowane są naruszeniemprawa przez użytkownika lub z powodu zawartości tworzonej przez niego/nią w tym z uzasadnionych kosztów prawnych i kosztów procesowych. Ponadto, użytkownik zobowiązuje się do pomocy usługodawcy w obronie przed takimi roszczeniami.

8.6 Odpowiedzialność za Treści

8.6.1 Treści Własne
Dostawca jako dostawca usług jest odpowiedzialny za własnee treści, które są dostępne w ramach oferty, zgodnie z § 7 ust. 1 TMG na podstawie ogólnych przepisów prawa. Treści i informacje są dostarczane przez dostawcę zawsze w dobrej wierze, jednakże gwarancja ich dokładności, kompletności i aktualności nie jest tym samym przejmowana. Umieszczenie odsyłaczy i linków do stron osób trzecich nie oznacza, że ​​dostawca przyjmuje treści znajdujące się pod nimi za własne. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za treści, które się pod nimi znajdują. Dostawca nie ma wpływu na treści znajdujace się pod linkiem, a zatem nie ponosi odpowiedzialności za nielegalne, błędne lub niekompletne treści lub za szkody, które zostały wyrządzone w wyniku ich używania.

8.6.2 Zawartość Stron Osób Trzecich
 Dostawca, zgodnie z postanowieniami prawnymi §§ 7 do 10 TMG nie ma obowiązku, a ponadto nie jest w stanie, całościowo sprawdzić, monitorować i zakwestionować legalnośćprzesłanych i opublikowanych treści osób trzecich, takich jak posty w społeczności lub zbadać okoliczności wskazujących na bezprawną działalność. Dotyczy to również linków.

8.6.3 Blokowanie/Usuwanie Treści Naruszających Prawo
Jak tylko dostawca otrzyma informację o treściach naruszających prawo opublikowanych przez osoby trzecie np. na podlinkowanych stronach, poszczególne treści/linki zostaną niezwłocznie usunięte. Dostawca zastrzega sobie prawo do zablokowania lub całkowitego usunięcia treści wraz z linkami opublikowanymi w społeczności.

9. Społeczność

9.1 Wszystkie treści (informacje, teksty, grafiki, zdjęcia, pytania, sugestie, opinie, wiadomości, komentarze, pomysły, przepisy kulinarne, notatki, rysunki, artykuły i inne materiały), które są przekazywane na stronie internetowej (dalej zwane "treściami") leżą w wyłącznej odpowiedzialności osoby, która je opublikowała.

9.2 Dostawca nie daje gwarancji na prawdziwość, treść lub jakość treści publikowanych przez użytkowników.

9.3 Poprzez umożliwienie przez dostawcę przenoszenie postów w ramach społeczności, działa on wyłącznie jako strona pasywna i zrzeka się wszelkich zobowiązań lub odpowiedzialności w zakresie postów lub innych wydarzeń w społeczności.

9.4 Dostawca zastrzega sobie prawo usuwania postów i wykluczania pewnych użytkowników z korzystania w społeczności bez ostrzeżenia; nie jest on jednak  zobowiązany do usuwania poszczególnych wpisów, które inni użytkownicy uważają za wulgarne lub obraźliwe.

9.5. Netykieta: Prosimy naszych użytkowników do publikowania zawartości i / lub komunikacji z osobami trzecimi objętych naszą ofertą w rzeczowym stylu, przyjaznym tonie, duchu tolerancji i szacunku dla innych poglądów. W celu wyjaśnienia, zwracamy jednak uwagę, że użytkownik jest prawnie odpowiedzialny za publikowane przez niego/ją treści. Prawo Użytkownika do korzystania ze społeczności i pisania postów zakłada, że ​​użytkownik będzie przestrzegać następujących zachowań:

 • na swoim profilu oraz w komunikacji z innymi użytkownikami będzie zamieszczał/a tylko prawdziwe i niemylące dane.
 • zapewni, że ​​publiczne odtwarzanie informacji przekazanych przez niego zdjęć i obrazów jest dozwolone w społeczności.
 • w szczególności użytkownik musi sprawdzić, czy posiada on niezbędne prawa do publikowania treści (w tym zwłaszcza w zakresie praw autorskich i prawa do własnego wizerunku), czy jego posty są zgodne z prawem (objęte ryzykiem są treści radykalno-prawicowe , pornograficzne, rasistowskie, obraźliwe, obraźliwe, oszczerstwa i szkodliwe dla opini i biznesu ).
 • należy unikać następujących działań, nawet jeśli nie naruszają jakiekolwiek konkretnego przepisu prawa: wysyłania łańcuszków; robienia reklamy, przeprowadzania i promocji ustrukturyzowanym środkom dystrybucyjnym, czynnościom handlowym lub komunikacji o charakterze seksualnym (wyraźnej lub dorozumianej).

9.6 Jeżeli użytkownik nie przestrzega wytycznych społeczności wymienionych w punkcie 9.5 regulaminu, dostawca jest uprawniony do zakończenia udziału użytkownika w społeczności według własnego uznania lub czasowego zablokowania dostępu.

9.7 Wszystkie posty w ramach społeczności są natury publicznej, a nie prywatnej. Dostawca zastrzega sobie prawo do monitorowania społeczności w celu zweryfikowania zgodności wpisów z jej wytycznymi.

9.8 Wraz z utworzeniem posta, użytkownik zgadza się, że dostawca może wykorzystywać zamieszczone treści w celach promocyjnych poza społecznością (na przykład w postaci cytatów klientów na stronach z imieniem i zdjęciem użytkownika).

10. Prywatność i Wykorzystywanie Danych

W kwestii ochrony danych i ich wykorzystania, należy zapoznać się z aktualną polityką prywatności.

11. Blokowanie

Dostawca zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia użytkownikowi dostępu do treści dostępnych po rejestracji za ważną przyczyną. Prawo to przysługuje dostawcy szczególnie w wypadku, gdy użytkownik nadal pomimo ostrzeżenia narusza istotne postanowienia niniejszych postanowień OW; użytkownik zachowuje się niedopowiednio w stosunku do osób trzecich poprzez bezprawne użycie lub użycie w celu ich  obciążenia oferty dostawcy lub systemów płatniczych .

12. Usunięcie

Dostawca jest uprawniony do usunięcią dostępu i wszelkich związanych z nim danych klienta po 6-cio miesięczym okresie nieaktywności klienta (brak logowania przez przeglądarkę internetową), po wysłaniu zapytania w okresie 4-rech tygodni, jeżeli klient nie zakupił żadnego programu płatnego. Nazwa użytkownika klienta zostaje zwolniona dla przyszłych użytkowników.

13. Obowiązujące Prawo, Zmieniające Się Warunki Ogólne, Pozostałe

13.1 Zastosowanie ma prawo niemieckie. Dla użytkowników zawierających umowę w celu, który nie jest związany z ich działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument)wybór ten nie może prowadzić do pozbawienia konsumenta ochrony przysługującej mu na podstawie przepisów bezwzględnie obowiązujących w państwie, które jest zwyczajowe jego/jej miejscem pobytu.

13.2 Umowa pozostaje w pozostałej części wiążąca nawet jeśli pojedyncze jej punkty są nieważne. W miejsce nieskutecznych punktów stosowane są przepisy prawne, jeżeli takowe są dostępne. W razie gdyby dla jednej ze stron umowy stanowiłoby to zbyt duże obciążenie, umowa staje się nieskuteczna jako całość.

13.3 Dostawca ma prawo w dowolnym czasie według własnego uznania do zmiany niniejszego regulaminu w całości lub w części, na przykład w celu objęcia nowych lub zmienionych usług w OW. Ogłoszenie o zmienionych warunkach jest publikowane w obszarze użytkownika. Jeśli użytkownik nadal chce korzystać z usług po ich ogłoszeniu, brak reakcji jest uznawany za milczącą zgodę na zmienione warunki. Użytkownik jest w innym wypadku upoważniony do odwołania się od zmiean warunków w ciągu 14 dni od zalogowania się do jego przestrzeni osobistej w formie pisemnej (wiadomość e-mail jest wystarczająca). Jeśli jednak użytkownik odwoła się od zmienionych warunków umowy, dostawca ma prawdo do bezterminowego wypowiedzenia z ważnego powodu. Poprzez zawiadomienie użytkowniki uzyskuje prawo do zwykłego wypowiedzenia usług dostawcy, które jest uwarunkowane tym, że użytkownik sprzeciwia się wprowadzeniu zmian.

13.4 Dostawca jest uprawniony w kontekście zmian OW, w przypadku nieważności jednego z warunków do uzupełnienia lub zmienienia go skutecznym warunkiem; w przypadku zmian jakiegokolwiek przepisu prawa lub postanowień sądu, jeśli jeden lub więcej warunków jest/są dotknięte tą zmianą do dostosowania warunków umowy w taki sposób, aby spełnić cel nowej sytuacji prawnej, pod warunkiem, że użytkownik nie straci na tym bardziej niż przy pozostawieniu warunków jak w pierwotnym stanie.

13.5 Dla wszystkich obecnych i przyszłych roszczeń wynikających ze stosunków handlowych z kupcami wyłączną jurysdykcję sprawuje sąd 778mobile GmbH. Ten sam sąd ma jurysdykcję, jeśli użytkownik nie posiada żadnej ogólnej jurysdykcji w Niemczech, po ustaniu umowy przeniósł/a się do jego/jej stałego miejsca zamieszkania lub pobytu za granicą lub jego/jej miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu nie jest znany podczas wniesienia oskarżenia. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy staną się całkowicie lub częściowo niewykonalne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień. Strony zobowiązują się zastąpić nieważne lub niewykonalne postanowienia ustaleniem, które jest zbliżony do celu gospodarczego odpowiedniego nieważnego lub niewykonalnego przepisu. To samo obowiązuje w przypadku luki prawnej.